ประวัติความเป็นมาของการละเล่นไทย

     –  สมัยสุโขทัย

     –  สมัยกรุงศรีอยุยา

     –  สมัยรัตนโกสินทร์

     –  ปัจจุบัน

     –  การละเล่นของเด็กไทย

ประเภทของการละเล่น

เด็กแต่ละภาคเล่นเหมือนกันหรือไม่

     –  การละเล่นแต่ละภาค

     –  ความแตกต่างในเรื่องของบทร้องประกอบการเล่น

อุปกรณ์การละเล่นแต่ละท้องถิ่น

     –  ของเล่นเด็กภาคเหนือ

     –  ของเล่นเด็กภาคอีสาน

     –  ของเล่นเด็กภาคใต้

คุณค่าของการละเล่นไทย

     –  ประโยชน์ทางกาย

     –  พัฒนาการและการละเล่น

     –  คุณค่าทางวรรณศิลป์

     –  คุณค่าในการใช้ภาษาสื่อสาร

การละเล่นไทยสะท้อนความเป็นไทย

     –  การละเล่นสะท้อนความเชื่อของคนไทย

     –  นับวันการละเล่นของไทยจะหายไป

 แนะนำตัว

 

 

โฆษณา